Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deelname- en afnamevoorwaarden Port4Growth


Artikel 1. Toepassing

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de Stichting Port4Growth, betreffende de deelname aan evenementen, programma's, bijeenkomsten of afname van diensten zoals groeiscans.

1.2. Deze voorwaarden zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden van diensten en producten van de Stichting Port4Growth

1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd door Stichting Port4Growth.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. De overeenkomst tussen Stichting Port4Growth en de deelnemer c.q. contractant komt tot stand door ondertekening door de deelnemer c.q. contractant van het daartoe bestemde (online) inschrijving – of aanmeldingsformulier, of door een door Stichting Port4Growth en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door Stichting Port4Growth aan de deelnemer c.q. contractant van diens per post, fax of per e-mail ingezonden aanmelding of opdracht.

2.2. Door ondertekening van het inschrijfformulier of door verzending van het online inschrijfformulier per e-mail, verklaart de deelnemer c.q. contractant de algemene deelnamevoorwaarden van Stichting Port4Growth en deze annex te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Stichting Port4Growth, de deelnemer en de contractant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.3. Een contractant zoals in lid 1 bedoeld kan zowel een terzake handelingsbevoegde vertegenwoordiger zijn van de werkgever van de als deelnemer aangemelde werknemer, als de deelnemer zelf.

2.4. Bij de inschrijving van een deelnemer kan, indien van toepassing, een keuze worden gemaakt tussen inschrijving onder de meisjesnaam of onder de gehuwde naam. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de hoofdsponsorsvan het evenement, het programma of de bijeenkomst.

Artikel 3. Annulering door de contractant of deelnemer

3.1. De contractant c.q. deelnemer aan een evenement, programma of bijeenkomst heeft het recht deelname aan, het evenement, het programma of de bijeenkomst, te annuleren.

3.2. Annulering kan alleen schriftelijk, per fax of per e-mail plaatsvinden. Telefonische annuleringen dienen altijd schriftelijk door de contractant c.q. deelnemer te worden bevestigd. Stichting Port4Growth stuurt bij ontvangst van een annulering te allen tijde een bevestiging van die annulering.

3.3. Bij annulering tot zeven dagen voor aanvang van een evenement, programma of bijeenkomst worden door Stichting Port4Growth geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering na deze termijn is de opdrachtgever c.q. deelnemer verplicht 100% van de deelnemerskosten te betalen. De reden van annulering speelt in alle gevallen geen rol. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd van de poststempel of e-mail, dus de datum waarop de schriftelijke annulering is verstuurd.

Artikel 4. Tussentijdse beëindiging door de contractant c.q. deelnemer

4.1. In geval de contractant dan wel de door de contractant aangewezen deelnemer na aanvang van een evenement, programma of bijeenkomst de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet meer aan de activiteit zal deelnemen, is de contractant c.q. deelnemer verschuldigd tot betaling van de volledige kosten en bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.

4.2. Bij tussentijdse beëindiging bestaat niet het recht tot het zenden van een plaatsvervanger.

Artikel 5. Vervanging

5.1. De contractant kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan het evenement, het programma of de bijeenkomst laten deelnemen, alleen slechts indien de vervanging aan Stichting Port4Growth wordt meegedeeld voor de aanvangsdatum van de activiteit en de vervangende deelnemer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden indien deze aan de deelname worden gesteld.

Artikel 6. Annulering, uitstel en weigering door Stichting Port4Growth

6.1. Stichting Port4Growth behoudt zich het recht voor een evenement, programma of bijeenkomst te annuleren of uit te stellen indien daartoe door Stichting Port4Growth voldoende reden aanwezig wordt geacht. Stichting Port4Growth aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door afstel of uitstel ontstane schade. Stichting Port4Growth verplicht zich uit - dan wel afstel uiterlijk 2 weken voor aanvang aan de deelnemers bekend te maken. Bij annulering door Stichting Port4Growth wordt het eventueel reeds betaalde deelnemersbedrag volledig terugbetaald door Stichting Port4Growth.

6.2. Indien daartoe door Stichting Port4Growth voldoende reden aanwezig wordt geacht kan Stichting Port4Growth besluiten (een gedeelte van) een evenement, programma of bijeenkomst op een andere plaats te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is meegedeeld.

6.3. Bij datumwijziging van een evenement, programma of bijeenkomst door Stichting Port4Growth is de contractant c.q. deelnemer geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt. De contractant c.q. deelnemer kan in dat geval de activiteit kosteloos annuleren.

6.4. Indien een evenement-, bijeenkomst- of programmaonderdeel (door onvoorziene omstandigheden) komt te vervallen zal er restitutie naar rato van het inschrijfgeld plaatsvinden.

6.5. Eveneens heeft Stichting Port4Growth om haar moverende redenen het recht een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de contractant c.q. deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Stichting Port4Growth betaalde bedrag.

6.6. Bij wanbetaling heeft Stichting Port4Growth het recht de contractant c.q. deelnemer uit te sluiten van toekomstige deelname aan het evenement, het programma of de bijeenkomst van Stichting Port4Growth.

6.7. Stichting Port4Growth behoudt zich het recht voor om een deelnemer de toegang tot een evenement, programma of bijeenkomst te ontzeggen, wanneer deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op het leerproces van de overige deelnemers. Stichting Port4Growth neemt contact op met de contractant als de deelnemer zodanig in gebreke blijft dat uitsluiting van deelname dreigt, uiteraard pas nadat dit met de deelnemer zelf is besproken. In welke gevallen de contractant c.q. deelnemer geen recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Stichting Port4Growth betaalde bedrag.

Artikel 7. Prijzen en facturering

7.1. De prijzen voor evenementen, programma's en bijeenkomsten zijn, tenzij anders aangegeven, altijd inclusief kosten van informatiemateriaal (hand-outs, brochures) en kosten van koffie/thee en eventueel lunch.

7.2. Over de door Stichting Port4Growth berekende bedragen is BTW verschuldigd.

7.3. De kosten voor een evenement, programma of bijeenkomst worden via iDEAL afgerekend of vooraf gefactureerd. Bij betaling via factuur wordt er €10,00 administratiekosten in rekening gebracht. De factuur dient binnen 14 dagen te zijn voldaan. Indien de contractant c.q. deelnemer niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt Stichting Port4Growth zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname. De contractant c.q. deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor nakoming van zijn betalingsverplichting.

7.4. Bij betalingen via iDEAL worden geen extra kosten in rekening gebracht. iDEAL betalingen via Stichting Port4Growth zijn beschikbaar voor de volgende (internet)banken: ABN AMRO, ING, KNAB, Rabobank, SNS Bank, ASN Bank, RegioBank, Triodos Bank en Van Lanschot Bankiers. Voor een snelle en veilige afhandeling van de betaling via iDEAL werkt Stichting Port4Growth bij betalingen samen met Stichting Derdengelden Sisow. Hierdoor kunnen zij als ontvanger en/of afzender vernoemd worden. De betalingsdienst Sisow is een gecertificeerde Collecterende Payment Service Provider (CPSP). Stichting Derdengelden Sisow is als derdengelden entiteit gelieerd aan Sisow B.V. en wordt derhalve door De Nederlandsche Bank in haar toezicht betrokken. 

Artikel 8. Privacy deelnemersof afnemersgegevens

8.1. De noodzakelijke registratie van Stichting Port4Growth beperkt zich tot de NAW- en e-mailgegevens, aangevuld met gegevens over de huidige functie en werkgever en eventueel gegevens over branche en aantal werknemers binnen de organisatie.

8.2. NAW-gegevens worden door Stichting Port4Growth gebruikt om personen op de hoogte te houden van Stichting Port4Growth evenementen, programma's en bijeenkomstenaanbod. Deze gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan derden met hetzelfde doel als waarvoor Stichting Port4Growth de gegevens gebruikt. Indien betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie of verstrekking van zijn NAW-gegevens aan derden, wordt dat direct gerespecteerd en kan dit schriftelijk worden meegedeeld aan Stichting Port4Growth.

8.3 Afnemers van groeiscans zijn akkoord dat scangegevens zijn in te zien door Port4Growth en de kennispartner die betrokken is bij betreffende groeiscan.

8.4 Een contractant zoals in artikel 2 lid 1 bedoeld gaat akkoord met publicatie van foto’s en video’s gemaakt tijdens evenementen, programma's en bijeenkomsten van Stichting Port4Growth.

Artikel 9. Klachtenregeling

9.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of de verstrekte diensten en/of de geleverde producten moeten door de opdrachtgever/deelnemer uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, of na levering van de betreffende producten schriftelijk ter kennis van Stichting Port4Growth zijn gebracht.

9.2. Reclames ter zake van door Stichting Port4Growth verstrekte facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennisneming aan Stichting Port4Growth te zijn gebracht.

9.3. Indien een klacht gegrond beoordeeld wordt, zal Stichting Port4Growth de werkzaamheden alsnog verrichten en/of de producten alsnog leveren, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever/deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever/deelnemer schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

9.4. Een klacht schort de verplichting van de opdrachtgever/deelnemer voortvloeiende uit enige met Stichting Port4Growth gesloten overeenkomst niet op.

 

Utrecht, 24 februari 2015

Contactinformatie:

Port4Growth
Burgemeester Verderlaan 17
3544 AD Utrecht

Postbus 8505
3503 RM Utrecht

KvK-nummer:
30192723

members@port4growth.nl

www.port4growth.nl

Print pagina